Период адолесценције се најчешће дефинише као прелазни период између детињства и одраслости у ком долази до интензивног раста и сазревања, како физичког, тако и психичког. То је период када деца полако престају бити деца, а још увек нису одрасли, те су сами збуњени својим одрастањем и траже своје место у свету око њих.

С обзиром на сложеност задатака који треба да се остваре током овог периода, млада особа се често суочава са проблемима као што су проблеми идентитета и самопоуздања, проблем са ауторитетима (родитељ, наставник, васпитач), као и све чешћи проблем агресивног понашања.

Психолошко-педагошка стручна служба Дома је ту да помогне ученицима у превладавању ових и сличних проблема. Један од начина је индивидуални саветодавни рад са ученицима. Ученици се информишу о постојању наше службе и охрабрују се да ту потраже помоћ и подршку која им је потребна да успешно савладају препреке у току одрастања. Друга врста деловања подразумева превентивни рад са ученицима, поготово са онима који први пут долазе у Дом, а то су ученици И разреда средње школе, а који се поред наведених задатака, суочавају и са задатком прилагођавања на нову средину у којој важе одређене норме и услови живота, неретко различити од оних у којима је ученик одрастао. Поред основних информација о правилима живота и рада у Дому, ученици се упућују на учешће у различитим пројектима који су усмерени на оснаживање личности и помоћ при прилагођавању, као што су радионице које воде групни васпитачи. Поред тога, у оквиру Дома постоје пројекти, као што је обука за вршњачку медијацију, који се односе на усвајање ненасилих облика понашања и комуникације и који помажу ученицима да на друштвено прихватљив, а опет, ефикасан начин решавају бројне проблеме са којима се сусрећу током свог школовања и живота у колективу. Учествовање ученика у оваквим активностима је добровољно и уз сагласност родитеља.

Наравно, у свим облицима помоћи ученицима у решавању проблема одрастања током њиховог живота у Дому, неопходна је блиска сарадња Дома као васпитне установе и родитеља који увек остају кључне особе у животу адолесцента.

Тијана Папић

психолог