Прописи који регулишу рад Дома:

 1. Закон о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“, бр.18/2010 и 55/2013)
 2. Закон о раду ( “Сл. гласник РС”, бр. 24.2005, 61.2005, 54.2009, 32.2013 и 75.2014)
 3. Статут
 4. Колективни уговор
 5. Правилник о без. и здрав. на раду
 6. Кућни ред Дома
 7. Правилник о понашању у Дому ученика средње железничке школе
 8. Пословник о раду Педагошког већа
 9. Правилник о кретању странаца
 10. Правилник о коришћењу службеног возила
 11. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у ДУСЖШ
 12. Правилник о коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду запослених у ДУСЖШ
 13. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова ДУСЖШ
 14. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у ДУСЖШ
 15. Правилник о начину унутрашњег узбуњивања ДУСЖШ
 16. Правилник о службеним путовањима ДУСЖШ
 17. Правила заштите од пожара
 18. Пословник о раду Управног одбора
 19. Правилник о награђивању и оцењивању запослених

Архива