Један од важнијих задатака васпитног и стручног особља у Дому је како осопособити ученике за постизање што бољег школског успеха јер је њихов полазни циљ боравка у Дому успешан завршетак школовања.

Бројни су сарадници који им на путу ка успеху стоје на располагању током њиховог боравка у Дому. То су, пре свих, васпитачи, стручни сарадници (педагог и психолог), као и помоћник директора за васпитни рад.

У чему се огледа њихова улога?

Васпитач
као реализатор Годишњег плана и програма којим су обухваћени бројни садржаји из проблематике учења;

Педагог
као стручни сарадник ради на оспособљавању ученика за рационалније коришћење времена предвиђеног за учење путем едукативних радионица, саветодавно – васпитним радом, радом на отклањању узрока неуспеха, као и постизању бољег успеха на путу ка остварењу постављених циљева;

Психолог
као стручни сарадник првенствено ради на испитивању психолошких узрока школске неуспешности ученика и ради на њиховом превазилажењу;

Помоћник директора за васпитни рад
као координатор и неопходна карика у обједињавању свих фактора битних за успех ученика.

Дом као установа обавезан је да ученицима обезбеди потребне услове за постизање што бољих резултата у школи: простор, време и стручни кадар.

Време организованог учења регулисано је Правилником о кућном реду Дома и одвија се од 8 до 11 и од 15 до 18 часова.У том периоду ученицима је обезбеђен мир и несметани услови за учење у самом интернату (ученичким собама).;

Простор: ученичке собе

библиотека од 8 – 20
клуб ученика од 21:30 – 23:30

Стручни кадар:

  • Васпитачи, као носиоци васпитног рада, редовно прате успех ученика, сарађују са школом и родитељима, те организовано пружају помоћ ученицима из појединих предмета (математика, физика, хемија, језици) појединачно или у мањим групама.
  • Стручни сарадници раде на организацији пружања помоћи бољих ученика слабијим, сарађују са васпитачима, те организују едукативне радионице из области учења.

Из свега наведеног може се закључити да Дом у потпуности одговара захтевима и задацима друштва за комплетну припрему младих за будућа занимања.