Propisi


 

Прописи који регулишу рад Дома:
 
01. Закон о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“, бр.18/2010 и 55/2013)
02. Закон о раду ( “Сл. гласник РС”, бр. 24.2005, 61.2005, 54.2009, 32.2013 и 75.2014)
03. Статут
04. Колективни уговор
05. Правилник о без. и здрав. на раду
06. Кућни ред Дома
07. Правилник о понашању у Дому ученика средње железничке школе
08. Пословник о раду Педагошког већа
09. Правилник о кретању странаца
10. Правилник о коришћењу службеног возила
11. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у ДУСЖШ
12. Правилник о коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду запослених
13. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова 
14. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
15. Правилник о начину унутрашњег узбуњивања ДУСЖШ
16. Правилник о службеним путовањима ДУСЖШ
17. Правила заштите од пожара
18. Пословник о раду Управног одбора
19. Правилник о награђивању и оцењивању запослених