Propisi


 

Прописи који регулишу рад Дома:
 
01. Закон о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“, бр.18/2010 и 55/2013)
02. Закон о раду (,,Сл. гласник РС”, бр. 24.2005, 61.2005, 54.2009, 32.2013 и 75.2014)
03. Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Сл.гласник РС", бр.101/2005 и 113/2017.)
04. Статут 25.12.2019.
05. Колективни уговор 20.04.2023.
06. Кућни ред Дома 
07. Правилник о понашању 28.10.2020.
08. Пословник о раду Педагошког већа 28.10.2020.
09. Одлука о поштовању кућног реда у хостелу 28.10.2020.
10. Правилник о кретању странаца 28.10.2020.
11. Правилник о коришћењу службених возила 28.10.2020.
12. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 28.10.2020.
13. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова 27.02.2024.
14. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 25.12.2019.
15. Правилник о службеним путовањима 28.10.2020.
16. Правила заштите од пожара 21.09.2017.
17. Пословник о раду Управног одбора 28.10.2020.
18. Упутство о управљању сукобом интереса 30.10.2019.
19. Правилник о поступању у установи у одговору на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање  13.09.2019.
20. Обавезе васпитача у току радног времена од 05.11.2019.
21. Документ о вредновању сталног стручног усавршавања 19.09.2019. 
22. Правилник о канцеларијском и архивском пословању 28.10.2020.
23. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 04.07.2022.
24. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама 28.10.2020.
25. Правилник о раду уметничке колоније ПАЛЕТА 28.10.2020.
26. Правилник о информационо комуникационом систему 25.12.2019.
27. Правилник о организацији рада у Дому ученика средњих школа ,,Патријарх Павле" - Београд током трајања ванредног стања
28. Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза 03.09.2021.
29. Одлука о именовању одговорних лица за контролу ношења маски
30. Одлука о именовању одговорних лица за контролу забране пушења
31. Одлука о именовању одговорног лица за заштиту података о личности
32. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију 28.10.2020.
33. Правилник о мерама заштите при обради података о личности 28.10.2020.
34. Правилник о начину коришћења буџетских средстава 28.10.2020.
35. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 28.10.2020.
36. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода 28.10.2020.
37. Програм основне обуке из области заштите од пожара  09.10.2017.
38. Смернице добре произвођачке праксе
39. Правилник о безбедности и здрављу на раду 28.10.2020.
40. Правилник о коришћењу службених телефона 28.10.2020.
41. Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика 28.10.2020.
42. Стручно упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализација васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/2021. години
43. Допуна стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализација васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/2021.години
44.Правилник о електронском фактурисању 24.12.2021.
45. Правилник о раду библиотеке 21.02.2022. 
 
 
 
 

ПРОПИСИ КОЈИ УРЕЂУЈУ РАД ДОМА   - ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, УРЕДБЕ, ПРЕПОРУКЕ, ОДЛУКЕ, УПУТСТВА И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ДОНОСИ И УСВАЈА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 1. Закон о ученичком и студентском стандарду (,,Сл. гласник РС", бр. 18/10 и 55/13, 27/2018) и важећа подзаконска акта која га ближе уређују;
 2. Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији (,,Сл. гласник РС", бр. 25/93, 21/94, 4/95, 31/00, 106/05);
 3. Закон о буџетском систему (,,Сл.гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 -испр., 108/13, 142/14, 68/15 -др. закони 103/15);
 4. Закон о Буџету Републике Србије за 2020.годину (,,Сл. гласник РС", бр. ;
 5. Закон о Буџету Републике Србије за 2019.годину (,,Сл. гласник РС", бр. ;
 6. Закон о Буџету Републике Србије за 2018.годину (,,Сл. гласник РС", бр. ;
 7. Закон о јавним службама (,,Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 -др. закон, 81/05 -испр. др. закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14-др. закон);
 8. Закон о раду (,,Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и75/14);
 9. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
 10. Закон о пензијском и инвалидском осигурању (,Сл. гласник РС", бр. 34/03, 64/04-одлука УСРС, 84/04-др.закон, 85/05, 101/05 -др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и142/14);
 11. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (,,Сл. гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и59/15);
 12. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС“, бр.21/15);
 13. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (,,Сл. гласник РС", бр. 68/15 и81/16 -одлука УС);
 14. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (,,Сл. гласник РС", бр. 36/09 и32/13);
 15. Закон о платама у државним органима и јавним службама (,,Сл. гласник РС", бр. 34/01, 62/06 -др. закон,63/06 -испр. др. закона, 116/08 -др. закони, 92/11, 99/11-др. закон, 10/13, 55/13,99/14 и21/16 -др.закон);
 16. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(„Сл. гласник РС”, бр.116/14);
 17. Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Сл. гласник РС", бр. 101/05 и 91/15);
 18. Закон о јавној својини (,,Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и105/14) и подзаконска акта која их ближе уређују;
 19. Закон о опшем управном поступку (,,Сл. гласник РС", бр. 18/16);
 20. Закон о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и68/15) и подзаконски акти везани за примену закона о јавним набавкама;
 21. Закон о облигационим односима (,,Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈи57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93и"Сл. лист СЦГ", бр. 1/03-Уставна повеља);
 22. Закон о порезу на додату вредност (,,Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07,93/12, 108/13, 6/14 -усклађени дин.изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин.изн., 83/2015 и5/16 -усклађени дин.изн.);
 23. Закон о порезу на доходак грађана (,,Сл. гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 -др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11,  91/11 -одлука УС, 7/12 -усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 -одлука УС, 8/13- усклађени дин.изн., 47/13, 48/2013 -испр., 108/13, 6/14-усклађени дин.изн., 57/14, 68/14 -др. закон, 5/15 -усклађени дин. изн., 112/15 и5/16 -усклађени дин.изн.);
 24. Закон о безбедности хране (,,Сл. гласникРС", бр. 41/09);
 25.  Закон о заштити потрошача (,,Сл. гласник РС", бр. 62/14и6/16 -др. закон);
 26. Закон о здравственој исправности предмета опште употребе (,,Сл. гласник РС", бр. 92/11);
 27. Закон о туризму (,Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11 -др. закон, 93/12 и 84/15);
 28. Закон о здравственој заштити (,,Сл.гласник РС", бр. 107/05, 72/09 -др. закон,88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и106/15);
 29. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (,,Сл. гласник РС", бр. 41/09,53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 -др. закон и 9/16 -одлука УС);
 30. Закон о заштити од пожара (,,Сл. гласник РС", бр. 111/09 и20/15) – и важећа подзаконска акта;
 31. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (,,Сл. гласник РС", бр. 30/10);
 32. Закон о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 -др. закон, 72/09-др. закон, 43/11 -одлука УСи14/16);
 33. Закон о отпаду (,,Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и14/16);
 34. Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Сл.гласник РС“ бр. 49/15);
 35.  Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила („Сл.гласник РС“ бр 65/15);
 36. Правилник о измени правилника о регистрацији моторних и прикључних вози.ла („Сл.гласник РС“ бр. 95/15);
 37. Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.68/15);
 38. Исправка закона о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 79/15);
 39. Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла (,,Сл. гласник РС", бр. 25/96 и101/05);
 40. Правилник о измени правилника о условима и начину формирања цена услуга, смештаја, исхране и пића бр.1378 од 27.04.2018.године;
 41.  Закон о заштити података о личности (,,Сл.гласник РС", бр. 87/2018);
 42. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру;
 43. Уредба о накнади трошкова и отпремини државних службеника и намештеника;
 44. Закон о службеној употреби језика и писама;
 45. Стручно упутство о мерама заштите ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 202/21. години;
 46. Допуна стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/21.години;
 47. Правилник о стандардима квалитета рада установе (,,Просветни гласник" бр.14/2018).