Vaspitni rad u Domu učenika


 

Васпитну службу чине помоћник директора за васпитни рад, координатор васпитне службе,  васпитачи (30), стручни сарадници (педагог и психолог) и библиотекари (2).
 
Васпитна група 
Ученици/це су распоређени у 29 васпитних група које се формирају према одређеним критеријумима, узимајући у обзир пол, узраст, врсту школе коју похађају, место становања и сл. Групе броје од 20 до 25 ученика.
 
Васпитач
Васпитач је реализатор васпитног рада са групом. Његова организаторска функција заснована је на непосредном сарадничком односу са ученицима, стварању стимулативне радне атмосфере и подстицању одговорног односа ученика у спровођењу норми живота и рада у Дому. У Дому је организовано 24 часовно дежурство васпитача.
 
Стручни сарадници
Психолог и педагог својом делатношћу утичу на унапређење целокупног васпитно-образовног рада. Васпитно-образовни процес прате непосредно, увидом у активности у васпитним групама и секцијама. У сарадњи са осталим учесницима васпитног процеса планирају и организују опште активности на нивоу Дома и артикулишу слободно време ученика.
 
Библиотекар
Библиотекари раде на упознавању ученика са организацијом рада билиотеке, врше пријем нових чланова, раде на популарисању редовног коришћења књига, пружају ученицима помоћ при избору литературе за школско градиво и упућују ученике у коришћењу библиотечких извора и информационе технологије.
 
Садржаји рада са васпитном групом остварују се кроз четири области:
   - адаптација на живот у дому;
   - учење и школска успешност;
   - животне вештине;
   - живот у заједници.
 
Основни циљ у првој области је подршка процесу прилагођавања ученика на живот у дому и окружењу у којем су дом и школа.
 
Друга област подразумева пружање помоћи ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграде одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју.
 
Трећа област  има за циљ оспособљавање ученика за активан и одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина.
 
Основни циљ четврте области је оснаживање ученика за социјалну интеграцију.
 
Све четири области васпитног рада су једнако важне, а задатак васпитача  је да их својим знањем и стручношћу интегрише, узимајући у обзир узрасне карактеристике ученика и индивидуалне разлике међу њима. Задатак васпитача је да прати ученике, њихове потребе, интересовања, могућности, актуелна дешавања и да у складу с тим одабере одговарајуће садржаје, начине рада и временску динамику имајући у виду исходе које треба остварити. Предуслов успеха је стална, двосмерна размена информација, како формална тако и неформална. Однос између васпитача и ученика треба да карактерише узајамно уважавање, поверење и искреност.